Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu udostępnienia edukacji przedszkolnej

Wartość Projektu: 3 270 488, 56 PLN

Kwota dofinansowania: 2 891 288, 56 PLN

Cel: upowszechnienia oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gmin Jabłoń, Drelów, Rossosz, Sosnówka i Wisznice, poprzez  m.in. przygotowanie 380 dzieci w wieku 3-5 lat do podjęcia nauki w szkole oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku 3 - 5 lat o zajęcia z zakresu rytmiki, języka angielskiego, opiekę psychologa i pedagoga.

Zakres projektu:

W ciągu 3 lat trwania projektu na terenie gmin Jabłoń, Drelów, Rossosz, Sosnówka i Wisznice utworzonych zostanie 16 grup przedszkolnych (w tym utworzenie 5 nowych punktów przedszkolnych, wznowienie działalności 5 działających wcześniej punktów oraz utworzenie 6 nowych grup w istniejących przedszkolach).  Na początku realizacji projektu zaplanowano szkolenie kadry pedagogicznej przygotowujące do realizacji innowacyjnego programu wyrównywania szans edukacyjnych oraz współpracy z rodzicami, adaptację pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu, w tym zakup mebli i wyposażenia.  Dzieci objęte projektem zyskają możliwość uczestnictwa w zajęciach z rytmiki i języka angielskiego, opiekę psychologa i pedagoga oraz wezmą udział w wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych. Dodatkowo opieką zostaną objęci rodzice, którzy wezmą udział w 4-godzinnym warsztacie podnoszącym umiejętności wychowawcze.  Wiodącym realizatorem projektu będzie Gmina Wisznice, odpowiedzialna za całość realizacji projektu, prowadzenie biura projektu, sprawozdawczość, rozliczenie dotacji oraz kontakty z Instytucją Pośredniczącą. Każda z gmin partnerskich będzie odpowiedzialna za realizację zadań merytorycznych na swoim terenie.

Aktualności:

Szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Wykształcony przedszkolak

Warsztaty dla rodziców

Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu cz. II

Rekrutacja do ośrodków przedszkolnych

Zdjęcia przedszkolaków

Monika Mackiewicz - Drąg

kapital-ludzki_i_efs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy