Informacje ogólne

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującymi nieruchomość oraz stawki opłaty:

  • 60,00 zł - jeżeli odpady są zbierane i odbierane bez segregacji
  • 23,00 zł miesięcznie/za osobę, a w przypadku osób kompostujących bioodpady 19,00 zł  miesięcznie/za osobę.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

  • raz na kwartał
  • w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego tj. 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października.
  • wpłaty można uiszczać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą) oraz przelewem na rachunek:   04 8055 0006 0000 1355 2000 0009
sponsorzy