Książka o historii PZERiI w Wisznicach

Nakładem członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach ukazała się książka opisująca historię Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach. Autorem wydania jest Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Wisznicach Aleksander Szołucha.

SPIS TREŚCI

PISMO PRZEWODNICZĄCEJ ZO W LUBLINIE ........................... 1

WSTĘP ......................................................... 2

ROZDZIAŁ I
POWSTANIE I ROZWÓJ POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW W WISZNICACH

1. Geneza, nazewnictwo i podporządkowanie strukturalne ........ 4
2. Liczebność Związku i  jego władze .......................... 6
3. Charakterystyka lokali biurowych .......................... 11
4. Wyposażenie techniczno-dydaktyczne ........................ 13  
5. Tematyka posiedzeń Zarządu ................................ 14

ROZDZIAŁ II
FORMY PRACY ZARZĄDU

1. Działalność socjalna i inne formy pomocy .................. 18
2. Organizacja wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne ........... 22
3. Działalność wydawnicza  publicystyczna i informacyjna ..... 25
4. Odznaczenia i wyróżnienia ................................. 27

ROZDZIAŁ III
WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI

1. Współpraca Zarządu z Urzędem Gminy ........................ 31
2. Współpraca z Proboszczem .................................. 34 
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ......................... 35

ROZDZIAŁ IV
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

1. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty .......................... 36
2. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. K.K .Baczyńskiego ............ 38
3. Biblioteka Gminna ......................................... 41
4. Szkoła Podstawowa
......................................... 44
5. Liceum Ogólnokształcące ................................... 48

ROZDZIAŁ V
IMPREZY TURYSTYCZNE

1. Informacje ogólne o programach turystycznych .............. 49
2. Rajdy rowerowe i samochodowe, ogniska i pikniki ........... 51
3. Wycieczki jednodniowe ..................................... 53
4. Wycieczki kilkudniowe i pielgrzymki ....................... 58

ROZDZIAŁ VI
ŻYCIE KULTURALNE

1. Chór związkowy ............................................ 66
2. Zabawy taneczne ........................................... 70
3. Dzień Kobiet .............................................. 73
4. Dzień Seniora ............................................. 76
5. Dzień Inwalidy ............................................ 79

ROZDZIAŁ VII
IMPREZY REGIONALNE I FOLKLORYSTYCZNE

1. Spotkania opłatkowe ....................................... 81
2. Wieczór z kądzielą ........................................ 85
3. Żniwa ..................................................... 89
4. Wieczór regionalny ........................................ 91
5. Imprezy różne ............................................. 96

ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZACJA IZBY ETNOGRAFICZNO-HISTORYCZNEJ  W GOK NA WYGODZIE

1. Pomieszczenie i wyposażenie techniczne ................... 107
2. Eksponaty i wystawy ...................................... 109

ROZDZIAŁ IX
ORGANIZACJA REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W ROWINACH

1. Krótka charakterystyka przejętego mienia ................. 116
2. Adaptacja pomieszczeń szkolnych i placu na Regionalne
Muzeum Kultury Ludowej ...................................... 118
3. Ekspozycje muzealne ...................................... 127
4. Wstępne zagospodarowanie terenu i plany na przyszłość .... 137
5. Darczyńcy i sponsorzy .................................... 149

ROZDZIAŁ X

TWÓRCZOŚĆ SENIORÓW .......................................... 152

ZAKOŃCZENIE

MATERIAŁY ŻRÓDŁÓWE .......................................... 157

Treścią publikacji jest zaprezentowanie Czytelnikom nie tylko historii powstania i rozwoju Polskiego Związku Emerytów Rencistów  i Inwalidów  w Wisznicach, ale też naszkicowanie wielopłaszczyznowych form działania na rzecz seniorów, młodzieży, środowiska  i ochrony dóbr kultury.

Nasz Związek funkcjonuje w środowisku wiejskim. Gros jego członków stanowią ludzie ongiś związani z produkcją rolną,  stąd też  łatwiejsze jest gromadzenie informacji i odtwarzanie obrzędowości ludowej towarzyszącej różnym pracom wieśniaczym. Ilość osób posiadających pełne wyższe wykształcenie jest znikoma, ale jest to sprawa drugorzędna.

Część zrzeszonych seniorów odznacza się wielkim społecznym zaangażowaniem na rzecz zespołu i środowiska.

Na konkretnych przykładach staram się ukazać, że nasi związkowcy mają swoje ideały i zainteresowania . Lubią pracować twórczo wówczas, jeżeli praca ta przynosi zadowolenie, efekty i są dostrzegani w środowisku.

Temat ujmuję w układzie problemowo- chronologicznym. Próbuję pokazać jak można pozyskiwać zasoby ludzkie i materialne do systematycznej, etapowej realizacji dalekosiężnych i wzniosłych celów.

Rejon wisznicki,  w jakim rozwija działalność Związek , ma swoją specyfikę dziejową i kilka ciekawych wydarzeń historycznych. Ma też bogatą kulturę ludową i materialną , o której dziś mogą opowiadać już tylko nieliczni seniorzy. Niestety jest też coraz mniej materialnych świadectw obrazujących życie wieśniacze: dawnych chat wiejskich, spichrzy, wiatraków i kuźni, studni z żurawiami, drewnianych przydrożnych kapliczek i smukłych krzyży na rozstajnych drogach .Należy przyznać, że idą w zapomnienie dawne piękne ludowe obrzędy świąteczne i weselne oraz te, które towarzyszyły pracom na roli i rzemieślniczym.

Nasz Papież Jan Paweł II powiedział do Polaków: „… Teraźniejszość nie może się odrywać od przeszłości. Ojczyzną człowieka jest nie tylko przestrzeń, w której przyszedł na świat i gdzie żyje , ale także ta, w której może odczytywać utrwalone w całej tradycji, w  dokumentach, wartości , jakie nadają sens jego życiu”.


Wielu Członków naszego Związku  słowa te wzięło głęboko do serca. Seniorzy sami tworzą i utrwalają dawną regionalną  tradycję ludową i wielowiekową piękną historię naszego narodu. Tym zagadnieniom  i realizującym je ludziom poświęcam znaczną część opracowania.

Książka jest ilustrowana 120  zdjęciami ściśle związanymi z zawartą treścią. Wymieniona książka jest do nabycia w biurze PZERiI , które mieści się w budynku GOKiO na Wygodzie. Biuro czynne w poniedziałki w godz. Od 9.00 do 12.00.

Wybrane ilustracje zawarte w przedstawionym wydaniu.

sponsorzy