Stowarzyszenie S-OiODK

„Wszyscy na miarę swoich możliwości możemy wnieść swój własny wkład w budowanie lepszego świata dla naszych potomków. Możemy im również dorobek pokoleń oraz piękno tego terenu zachować. Możemy także zniszczyć. To zależy tylko od nas.”

 

(Anna Potocka, Szanowni Czytelnicy, „Wieści Gminne. Gościeradów”, 2006)

 

Na przełomie 2004/05 narodził się pomysł założenia lokalnego stowarzyszenia społecznego. Pomysł został formalnie zrealizowany 31 I 2005 r., kiedy zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Lublinie Katolickie Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Wisznicach.

Do statutowych celów jego działalności należy m.in.:

 - organizowanie i pomoc w podejmowaniu inicjatyw społecznych;

- działanie na rzecz ochrony dóbr kultury – zabytków, w tym renowacji Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Wisznicach (tzw. Starego kościoła);

- inicjowanie prac badawczych, mających na celu udokumentowanie dziejów Wisznic i okolic.

 

Do sposobów realizacji tych zamierzeń zaliczono m.in.:

 - organizowanie imprez oświatowych, turystycznych i krajoznawczych;

- koordynowanie i organizowanie działań zmierzających do pozyskania środków na rzecz inicjatyw społecznych.

 

   Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba pełnoletnia, opłacająca składki członkowskie (na innych warunkach mogą nimi być osoby w wieku 16-18 lat). Członkami wspierającymi mogą być organizacje społeczne, instytucje, firmy i prywatni sponsorzy oraz organizacje katolickie.

 

 

 

        W początkowym okresie działania Stowarzyszenie miało 30 członków. W skład jego pierwszego zarządu weszli m.in. inicjatorzy jego powstania.
- Zbysław Gabrylewicz – prezes,
- ks. Krzysztof Czyrka – wiceprezes,
- Waldemar Parchomiuk – sekretarz,
- Anna Lewczuk – skarbnik,
- Tadeusz Semeniuk – członek zarządu.

 

 

 

       Na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 23 III 2006 r. dokonano zmian w zarządzie, związanych ze śmiercią W. Parchomiuka i rezygnacją z funkcji ks. K. Czyrki, który jednocześnie został Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia. W związku z tym obecny skład Zarządu wygląda następująco:
- Zbysław Gabrylewicz – prezes,
- Dariusz Tarasiuk – wiceprezes,
- Mariusz Jaszczuk – sekretarz,
- Anna Lewczuk – skarbnik,
- Tadeusz Semeniuk – członek zarządu.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą następujące osoby:
- Stanisław Darczuk – przewodniczący,
- Tadeusz Romanowicz – członek,
- Piotr Jakubiuk – członek.
Finanse Stowarzyszenia składają się ze składek członkowskich oraz darowizn.
Lista darczyńców przedstawia się następująco:
- Bank Spółdzielczy w Wisznicach;
- „Kojpasz” sp.j. Kossowski, Jakubiuk;
- Dragan Stanisław s. Stanisława z Dubicy Górnej;
- Niczyporuk Wiesława z Wisznic.
        Dotychczas na realizację statutowych celów wydano ponad 6 tys. złotych.
      Stowarzyszenie jest członkiem Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie, skupiającej większość organizacji lokalnych. W dniach 8-10 IX 2006 r. D. Tarasiuk uczestniczył w X Zjeździe WRTR w Gościeradowie.
          

 

 

 

Stowarzyszenie zrealizowało następujące zadania:

 

  • wykonanie „Inwentaryzacji Architektoniczno-Konserwatorskiej. Dawnej Cerkwi unickiej pw. św. Jerzego w Wisznicach” (tzw. starego Kościoła) wykonana przez ZUH „Donatech” Spółka z o.o.;

  • współudział w obchodach 50-lecia Konsekracji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach 2005 r.;

  • dofinansowanie publikacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wisznicach przygotowywanej przez Dariusza Tarasiuka monografii „Dzieje Wisznic i okolic do 1918 roku”;

  • dofinansowanie realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wisznicach projektu „Odkurzyć zapomniane – młodzi reporterzy odkrywają historię małej ojczyzny” w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie V”.

 

Najbliższe plany Stowarzyszenia to:

 

  • zebranie środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tzw. „Starego kościoła”;

  • zorganizowanie konferencji popularno-naukowej w 2007 roku dotyczącej Wisznic i okolic (niedługo szczegółowe informacje);

  • promowanie młodzieży zaangażowanej w badanie dziejów najbliższej okolicy;

  • rozwijanie zainteresowania miejscowej społeczności ochroną dziedzictwa kulturalnego Wisznic.

 

Osoby, którym Wisznice i okoliczne wsie są bliskie sercu zapraszamy do współpracy i udziału w pracach Stowarzyszenia.

dr Dariusz Tarasiuk

sponsorzy