"Promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz naturalnego obszaru Doliny Zielawy"

Tytuł projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru Doliny Zielawy

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju obszaru lokalnego kierowanego przez społeczność. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

Wartość projektu: 67 483,00 zł

Kwota dofinansowania: 42 939,00 zł

Cel: jest promocja obszaru LSR w szczególności obszar porozumienia w ramach partnerstwa "Dolina Zielawy" tj. gmin Wisznice, Sosnówka i Rossosz jako miejsca wyjątkowo atrakcyjnego pod względem przyrodniczym oraz miejsca spokojnego wypoczynku na łonie natury.

Opis projektu:

Operacja jest skierowana na rozwój funkcji rekreacyjnych, społecznych, aktywizujących a przede wszystkim promocyjnych obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Realizacja projektu przyczyni się do wsparcia dwóch mocnych stron obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach przeprowadzonej analizy SWOT ujętej w LSR. Po pierwsze projekt będzie promował obszar LSR posiadający tereny o korzystnych walorach turystycznych (różnorodność architektury zabytkowej o charakterze świeckim i sakralnym), po drugie wskazując obszar LSR jako czysty ekologicznie o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych.

W ramach operacji zostaną wydane cztery publikacje (dwie zostały opracowane od początku) promujące dziedzictwo kulturowe, historyczne oraz naturalne obszaru Doliny Zielawy oraz gminy Wisznice. W ramach projektu powstały następujące publikacji:

Pozycja 1. Album zielny, nakład: 2000 egz.,

Pozycja 2. Przewodnik Dolina Zielawy, nakład: 2000 egz.,

Pozycja 3. Przewodnik turystyczny po Gminie Wisznice, nakład: 2000 egz.,

Pozycja 4. Album o Gminie Wisznice, nakład: 2000 egz.

sponsorzy