Przebudowa drogi gminnej nr 101245L w miejscowości Łyniew i Marylin

 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 101245L w miejscowościach  Łyniew i Marylin

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych                                                                                                  .

Wartość wykonanych robót: 826 843,73                                                             

Kwota dofinansowania: 475 210,00                                                                                

Cel: Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji drogowej w miejscowościach Łyniew oraz Marylin poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej numer 101245L o długości 1.190 km na odcinku od km 0+009.7 do km 1+200.0.

Podsumowanie projektu:

W ramach prac przebudowano nawierzchnię jezdni o długości 1,19 km wraz z wykonaniem nowych i przebudową istniejących zjazdów oraz częściową przebudową istniejących krawężników (regulacja wysokościowa).

Przebudowa jezdni polegała na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, z wcześniejszym wyrównaniem istniejącej nawierzchni za pomocą warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w celu nadania spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających sprawne odwodnienie.

1. Wideo 2. Wideo 3. Wideo

G A L E R I A

sponsorzy