Rozwój Centrum Kultury Lokalnej w Rowinach

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Priorytet/Działanie: Oś Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Wartość Projektu: 37 058,96 PLN

Kwota dofinansowania: 24 619,00 PLN

Cel: Stworzenie warunków do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju tożsamości społeczności gminy Wisznice poprzez wzbogacenie zbiorów CKL.

Podsumowanie projektu:

Projekt „Rozwój Centrum Kultury Lokalnej w Rowinach" został zrealizowany. Celem operacji było stworzenie warunków do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju tożsamości społeczności gminy Wisznice poprzez wzbogacenie zbiorów CKL. Na potrzeby centrum zaadoptowano budynek i otoczenie dawnej Szkoły Podstawowej, w którym powstały stałe wystawy dotyczące historii gminy oraz obrzędowości, tradycji i folkloru regionu. Dodatkowo na placu wokół szkoły został ustawiony i wyremontowany wiatrak z 1816 r, w którym odbywają się pokazy dawnego procesu otrzymywania mąki ze zboża. Aby Centrum mogło w pełni wykorzystać swój potencjał do kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, niezbędne było wzbogacenie jego zbiorów i utworzenie kolejnych wystaw tematycznych. Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach otrzymał dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W związku z tym w ramach niniejszego projektu zakupiono i przygotowano do celów ekspozycyjnych regionalny spichlerz oraz chatę drewnianą. Wewnątrz chaty powstała wystawa sprzętów codziennego użytku oraz urządzone zostało pokazowe wnętrze mieszkalne. Ponadto na placu Regionalnego Centrum Kultury Lokalnej w Rowinach utworzona została wystawa dawnego sprzętu rolniczego (pługi, kosiarka, żniwiarka, socha, brony). Wszystkie ekspozycje stanowią integralną całość oraz tworzą jednolitą ścieżkę tematyczną. Na bazie pozyskanych eksponatów stworzony został program warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy oraz turystów.

Zdjęcia z realizacji

Jolanta Kwiatek

prow leader

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
sponsorzy