Cyfrowa Gmina

 

Tytuł projektu: „Cyfrowa Gmina”

Nazwa Programu: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość Projektu: 146 130,00 zł

Kwota dofinansowania: 146 130,00 zł

Cel główny projektu: zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców gminy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych udostępniających informację publiczną.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa działających w gminie systemów informatycznych, wdrożenie portalu e-usług, który zapewni  dostęp do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną m.in. aktywnych formularzy, kart informacyjnych oraz płatności online. Kolejnym elementem programu będzie przeprowadzenie modernizacji systemów poprzez prace programistyczne obecnie posiadanych przez gminę systemów dziedzinowych opartych na przestarzałych bazach do systemów w wersji SQL. System dziedzinowy zostanie przebudowany w celu współpracy z bazami SQL. Powyższa modernizacja: pozwoli na przekazywanie danych w formie właściwej dla obsługi e-usług publicznych (portalu dla mieszkańca), pozwoli na posługiwanie się najpopularniejszym standardem zapytań bazodanowych oraz przygotowanie widoków i procedur bezpośrednio na poziomie bazy danych.

Realizacja grantu wpisuje się w cele V osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

sponsorzy