Równe szanse

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych

Wartość Projektu: 1 007 024,81 PLN

Kwota dofinansowania: 1 007 024,81 PLN

Cel: wsparcie procesu wyrównywania szanse edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół Podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wisznice, w tym m.in. zapewnienie dodatkowego wsparcia dla uczniów wykazujących trudności w nauce, ograniczenie patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych dla kontynuowania edukacji i zatrudnienia oraz wprowadzenie innowacyjnych form nauczania.

Zakres projektu:

W ciągu 3 lat trwania projektu w 5 szkołach podstawowych oraz Gimnazjum na terenie gminy Wisznice zorganizowanych zostanie 11 300 godzin zajęć dodatkowych – wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce, pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, języków obcych (angielki, rosyjski, niemiecki, hiszpański), nowoczesnych technologii informacyjnych i innowacyjnych form nauczania. Dodatkowo uczniowie najstarszych klas uczestniczą w zajęciach z przedsiębiorczości, a w Gimnazjum utworzono Szkolny Ośrodek Kariery, w którym doradca zawodowy pomaga uczniom zaplanować indywidualny rozwój. W ramach projektu zatrudnieni zostali również psycholog i pedagog, którzy prowadzą indywidualne doradztwo i konsultacje oraz realizują programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne. .

Aktualności:

Równe szanse

„Równe szanse” – działają!

Gmina daje szanse - na "Równe szanse"

Równe Szanse - szansą dla dzieci i młodzieży!

Równe szanse dla dzieci i młodzieży

Równe szanse - dyżury specjalistów

Równe szanse - informacja z realizacji projektu

Informacja o zakończeniu projektu

Monika Mackiewicz - Drąg

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

sponsorzy