Szkoła Podstawowa w Horodyszczu

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu realizuje podstawę programową MEiN w ramach godzin przedmiotowych, rozwijających i wyrównawczych. Dodatkowo prowadzono zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne. Działania w ramach programu wychowawczo profilaktycznego dotyczyły następujących obszarów: edukacji zdrowotnej, relacji - kształtowania postaw społecznych, kultury i wartości, normy i wzorów zachowań, bezpieczeństwa - profilaktyki zachowań ryzykownych.

P.O. Dyrektora SP Horodyszcze - Danuta Kuchta

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. W ramach jej działań uczniowie wypożyczają podręczniki, lektury oraz książki z literatury pięknej i popularnonaukowej. Nauczyciele wspomagali również uczniów w wyszukiwaniu informacji na temat edukacji i zawodów, udostępniali literaturę z zakresu doradztwa zawodowego, tworzyli bazy informacji edukacyjnej i zawodowej. W ramach działalności biblioteki przeprowadzone zostały dwie akcje czytelnicze-  Przerwa na czytanie i Jak nie czytam jak czytam.

Szkoła systematycznie współpracuje z GOKiO- uzyskuje informacje o konkursach, dodatkowych zajęciach i warsztatach. GOK w Horodyszczu zorganizował dla szkoły dodatkowe zajęcia komputerowe dla uczniów. W ramach współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Horodyszczu uczniowie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych i warsztatach bębniarskich. Od wielu lat szkołą sprawuje opiekę się nad miejscami pamięci znajdującymi się w naszej miejscowości. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna, która dotyczyła uczniów z orzeczeniami, mającymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz osób zainteresowanych swoim rozwojem.

W szkole organizowane są uroczystości i przedsięwzięcia, których celem jest: pogłębianie wiedzy w różnorodnym zakresie, rozwijanie umiejętności i wykorzystanie zdolności uczniów, rozwój umiejętności społecznych uczniów, nabycie umiejętności planowania swojego czasu, uczenie wyrozumiałości, tolerancji i empatii, wdrażanie uczniów do patriotyzmu i rozumienia potrzeby niesienia pomocy potrzebującym.

Oficjalna strona SP Horodyszcze: https://sphorodyszcze.pl.tl/Sport.htm

Uroczystości Katyńskie, 2022 r.

Uroczystości Katyńskie, 2022 r.

Budynek SP Horodyszcze

Plac zabaw przed budynkiem szkoły

Zdjęcia: UG Wisznice

 

 

sponsorzy