Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania Gminy Wisznice w zakresie pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach. Głównym celem działalności jest m.in. wspieranie osób i rodzin w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. GOPS Wisznice mieści się w budynku Urzędu Gminy Wisznice, adres: ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, wejście do GOPS zlokalizowane jest od ulicy Fabrycznej.

Kierownik GOPS Wisznice - Monika Zając

Zadania statutowe jednostki realizowane są zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.);
 • z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz.1285 z późn. zm.);
 • z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2021 r. poz. 423 z późn. zm.);
 • z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. 202 r. poz.111 z późn. zm.);
 • z ustawą z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2021 r.  877, z późn. zm.);
 • z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowieniu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( Dz.U.M.P z dnia 19 października 2018 r. poz. 1007);
 • z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r poz. 821 z późn. zm.);
 • z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r. (Dz.U. z 2021 r. pozn. 803 z późn. zm.);
 • z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2020 r., z poz.1297 z późn. zm.);
 • z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2021 r., poz. 1162 z późn. zm.)
 • z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z.2020 r., poz. 1329 z późn. zm.);
 • z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r., poz. 1061 z późn. zm.).

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wisznicach funkcjonuje od grudnia 2005 roku na podstawie Umowy z dnia 27.10.2005 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wisznicach. Jest to placówka pobytu dziennego, otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 7:00 do godziny 16:00 przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością, powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. Od marca 2008 roku Warsztat dysponuje również busem, który został zakupiony przez Urząd Gminy w Wisznicach przy dofinansowaniu ze środków PFRON. Busem dowożeni są uczestnicy ze wszystkich gmin.

WTZ realizuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa, wsparcie psychologiczne oraz terapia z zakresu kultury i oświaty.  W pracy terapeutycznej najważniejsze jest przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez prace jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.

W ramach Warsztatu funkcjonuje 6 pracowni terapeutycznych:

 1. Technicznostolarska: 6 uczestników – uczestnicy nabywają umiejętności wykonywania przedmiotów artystycznych i użytkowych z drewna. Uczą się obrabiać kawałki drewna– szlifują, heblują, wbijają gwoździe, wkręcają śruby itp. Zapoznają się z obsługą sprzętu elektrycznego (wiertarka, wyrzynarka, piła stołowa, szlifierka i inne) oraz zasadami jego użytkowania. Przy pomocy instruktora uczestnicy rozwijają koncentrację uwagi, spostrzegawczość, precyzję ruchów, doskonalą umiejętności manualne: malują, lakierują, tną drewno piłą prostą, czyszczą drewno papierem ściernym itp. Prowadzone w pracowni prace dają możliwość rozwoju zainteresowań z zakresu stolarstwa, wikliniarstwa i witrażu oraz innych prac wykorzystywanych w życiu codziennym.
 2. Artystyczna: 5 uczestników – uczestnicy poznają różnorodne techniki plastyczne oraz sposoby wykorzystania ich w sztuce. Posługują się typowymi materiałami, takimi jak: farby plakatowe, akwarelowe, olejne, kredki ołówkowe, świecowe, pastele. Uczestnicy zajęć wykorzystują różne techniki od szkicowania poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie do lepienia z masy solnej i papierowej oraz zdobnictwo. W ramach zajęć wykonują ozdoby z makaronu, kartki okolicznościowe, obrazy z bibuły
  i plasteliny, obrazy malowane na szkle. Poprzez obcowanie ze sztuką uczestnicy doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową oraz podtrzymują i rozwijają sprawność manualną.
 3. Multimedialna: 6 uczestników – wyposażona jest w 6 stanowisk komputerowych
  z dostępem do Internetu oraz w urządzenia peryferyjne, tj. drukarka, skaner, ksero, aparat cyfrowy, kamera HD, laminator. Głównym celem pracowni jest nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z w/w urządzeń. Uczestnicy pod okiem instruktora poznają zasady budowy, działania i obsługi sprzętu komputerowego. Kształtują umiejętności obsługi programów użytkowych i graficznych. Zapoznają się
  z zasadami działania i posługiwania się Internetem oraz doskonalą umiejętności prowadzenia strony internetowej. Podczas zajęć w pracowni uczestnicy wykonują między innymi: kartki świąteczne i okolicznościowe, wizytówki, foldery, plakaty, zakładki do książek, zaproszenia, podziękowania, dyplomy, dekoracje i inne prace manualne.
 4. Krawiecka: 6 uczestników – uczestnicy kształtują umiejętność z zakresu szycia ręcznego, szycia maszynowego, haftu, tkania na prostych ramach tkackich, pracy na szydełku. Uczą się posługiwania igłą, nożyczkami, żelazkiem, a także przyszywania guzików i dziergania dziurek. Poznają rodzaje i właściwości materiałów krawieckich, hafciarskich i tkackich. Osoby sprawniejsze ruchowo zgłębiają tajniki szycia maszynowego. Uczestnicy uczą się jak łączyć. różne materiały, dobierają kolory, projektują wzory. Opanowują podstawowe umiejętności, tj. wycinanie, krojenie, cięcie, zginanie. Pod kierunkiem instruktora wykonują efektywne wyroby takie jak: ozdobne patchworki ścienne, obrazy haftowane, serwetki, pluszowe maskotki, poduszki, kuchenne rękawice i fartuszki. Stosując różnorodne techniki wykonują przedmioty użytkowe i dekoracyjne, upominki i kartki okolicznościowe.
 5. Florystyczno ogrodnicza: 6 uczestników – uczestnicy poznają cechy surowców pochodzenia naturalnego (drewno, wiklina, sznurek, taśma słomiana i inne) oraz pogłębiają wiedzę na temat możliwości ich wykorzystania. Wykonują różnorodne kompozycje kwiatowe i dekoracje (np. z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia). Łączą różne materiały, dobierają kolory, projektują wzory. W okresie wiosenno-jesiennym większość zajęć odbywa się na zewnątrz, na terenie wokół budynku. Poprzez wprowadzanie nowych elementów ozdobnych i użytkowych uczestnicy kształtują umiejętności planowania i zagospodarowania terenu (uczą się pielęgnacji i hodowli roślin, wykorzystywania do tego licznych narzędzi i sprzętów ogrodniczych- glebogryzarki, piły, kosiarki spalinowej i innych).  Kształtują wrażliwość na piękno natury oraz umiejętność dbania o środowisko (jesienią pracownia zbiera różne „dary ziemi"- wierzba, słoma, kwiaty, które zimą służą do wykonywania, bądź upiększania różnych prac).
 6. Gospodarstwa domowego: 6 uczestników – uczestnicy uczą się przygotowywania prostych posiłków. Poznają i obsługują urządzenia kuchenne (m.in. kuchenka gazowa, krajalnica, czajnik bezprzewodowy, mikser, pralka, zmywarka itp.) zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. Poznają różne artykuły spożywcze oraz zasady ich obróbki, wykorzystania i przechowywania. Pod okiem instruktora doskonalą czynności samoobsługowe, umiejętność nakrywania stołu i prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłków. Wyrabiają nawyki higieniczne, dbając o porządek otoczenia. Po posiłku uczestnicy samodzielnie sprzątają, zmywają, segregują i odstawiają na swoje miejsce naczynia kuchenne. Z okazji uroczystości okolicznościowych pieką ciasta, ciasteczka, przygotowują desery i dania.

Ponadto w Warsztacie prowadzone są zajęcia z zakresu kultury i oświaty (wyjścia do kina, teatru, muzeum, zajęcia z biblioterapii, udział w imprezach integracyjnych i plenerowych oraz zajęcia edukacyjne). Uczestnicy objęci są wsparciem psychologa i pracownika socjalnego, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem uczestników w środowisku, pobudzają ich do samodzielnego rozwiązywania problemów, integrują działania wokół rodziny itp. Uczestnicy objęci są również wsparciem w postaci rehabilitacji ruchowej, której celem jest nie tylko ogólne podnoszenie sprawności, ale także zwiększenie chęci do ruchu i rozwijanie zainteresowań poprzez różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe.

 

sponsorzy