Apel do ludzi dobrej woli

APEL

Zarządu Rejonowego Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wisznicach

do ludzi dobrej woli.

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wisznicach zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe na organizację Muzeum Regionalnego Gminy Wisznice, które będzie usytuowane w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Rowinach.

Czynna obecnie Izba Etnograficzno-Historyczna posiada duże zbiory dotyczące kultury Ludowej z okolic Wisznic i w obecnej sytuacji nie jest w stanie tego eksponować we właściwy sposób. Przeniesienie ich i wyeksponowanie w pomieszczeniach po byłej szkole w Rowinach wzbogaci tworzone lokalne centrum edukacyjne, którego celem będzie integracja międzypokoleniowa mieszkańców Gminy, kontynuacja tradycji, obyczajów, dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie nowej oferty turystycznej.W najbliższym czasie planowane jest utworzenie skansenu, a w nim takich obiektów jak: chata wiejska, wiatrak, spichlerz oraz stała wystawa sprzętu rolniczego z pierwszej połowy XX wieku i inne.Program przyszłego Muzeum będzie skierowany zarówno do grup zorganizowanych jak również do indywidualnych turystów,co wpłynie na rozwój agroturystyki, pozwoli na szerszą współpracę z sąsiednimi gminami w zakresie wymiany kulturalnej.

Program edukacyjny Muzeum dla dzieci i młodzieży dotyczyć będzie historii regionu, folkloru, obrzędowości w połączeniu z przekazem praktycznych umiejętności wykonywania zanikających czynności np. haft, tkactwo, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze. Ponadto organizowane będą wystawy tematyczne, konkursy, imprezy plenerowe, spotkania twórców ludowych itp.

Nazwiska naszych sponsorów i nazwy ich firm umieścimy na specjalnej ulotce promocyjnej, która będzie dystrybuowana w Internecie i na terenie Muzeum.

Ośrodek prowadzić będą seniorzy.

Ofiarowane kwoty prosimy wpłacać na konto: Bank Spółdzielczy Wisznice nr 94805500060000031620000001 z dopiskiem "Muzeum Regionalne Rowiny".

 

Liczymy na Państwa życzliwość

Z wyrazami szacunku

Zarząd PZERiI

w Wisznicach

sponsorzy