Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice

Nazwa Programu: Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Priorytet/Działanie: 2.1 Ochrona Środowiska w tym środowiska ludzkiego poprzez redukcję zanieczyszczeń

Wartość Projektu: 2 612 242 euro (ok. 10 282 307 PLN)

Kwota dofinansowania: 1 831 106 euro (ok. 7 207 600 PLN)

Cel: zmniejszenie zanieczyszczenia lokalnego środowiska naturalnego, poprawa jakości wód oraz zmniejszenie  groźby zanieczyszczenia gruntów poprzez zmniejszenie ilości nieoczyszczanych ścieków zrzucanych do odbiorników naturalnych oraz poprawę dostępu ludności wiejskiej do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej.

Zakres projektu:

W ramach projektu powstanie sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wisznice, Kol. Wisznice, Curyn i Horodyszcze o nowym łącznym przepływie ścieków Q śr.d. = 87,45 m3/d i długości 15 138 mb. Do sieci kanalizacji zostanie podłączonych 159 przyłączy kanalizacyjnych, czyli 636 osoby. Kolejnym elementem projektu będzie modernizacja oczyszczalni ścieków, obejmująca zwiększenie jej przepustowości do 356 m3/d i przystosowanie do obsługi większej ilości mieszkańców oraz zmianę technologii oczyszczania ścieków na bardziej skuteczną. W skład modernizowanej oczyszczalni wejdzie część mechaniczna, część biologiczna, część osadowa i obiekty towarzyszące - stacja zlewcza dla ścieków dowożonych, budynek techniczno-socjalny dla obsługi wraz ze stacją dmuchaw i systemem monitoringu. Planuje się również zaadoptowanie istniejących reaktorów na zbiorniki kompostowania osadu. Realizacja projektu obejmuje także uporządkowanie i wyasfaltowanie placu oczyszczalni, nasadzenie zieleni oraz budowę drogi dojazdowej, ogrodzenia i oświetlenia.

Aktualności:

Umowa o dofinansowanie projektu zawarta

Zgodnie z decyzją Biura mechanizmów Finansowych w Brukseli w dniu 27.05.2009 r. przedstawiciele Gminy – Pan Wójt Piotr Dragan oraz Pani Skarbnik Maria Pawłowska podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice”. Zgodnie z umową przyznano dotację w wysokości 1 831 106 EUR na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowana całkowita wartość projektu stanowi równowartość 2 154 242 EUR. 

 

Kontrakt z wykonawcą rozbudowy sieci kanalizacyjnej  podpisany

Informujemy, iż w dniu 12 sierpnia  2009 r. zawarto kontrakt na rozbudowę i sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice”. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum firm: AQUA Spółka z o.o. z Tomaszowic k/Lublina oraz WODROL Sp. z o.o. z Lublina.

 

Kontrakt z wykonawcą rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków podpisany

Informujemy, iż w dniu 9 października 2009 r. podpisano kontrakt na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice”. Wykonawcą kontraktu jest firma ELSTAR-BIO GÓRNY Sp. Z o.o. ze Starego Miasta.  Rozpoczęcie robót już wkrótce.

 

Postęp prac budowlanych w ramach projektu

Prace budowlane w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice” trwają. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z postępu prac.

 

Okres zimowy - Zawieszenie prac z uwagi na trudne warunki atmosferyczne

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne i bardzo niskie temperatury, prace budowlane zostały niemal całkowicie wstrzymane przez inżyniera kontraktu oraz inspektorów nadzoru budowlanego. Wznowienie robót nastąpi, gdy temperatury osiągną bezpieczny poziom.

 

Pierwsza refundacja środków wpłynęła na konto Gminy Wisznice

Z radością informujemy, że złożony w dniu 10 stycznia 2010 r. wniosek o płatność został pozytywnie zweryfikowany. Pierwsza transza środków  stanowiąca równowartość  368 899 EURO wpłynęła na konto Gminy Wisznice w marcu 2010 r.

 

Postęp prac budowlanych w ramach projektu

Po okresie zimowym wznowiono prace budowlane w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice”. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z postępu prac.

 

Podpisywanie umów w sprawie wykonania przyłączy kanalizacyjnych

Wszystkich mieszkańców aglomeracji Wisznice objętych projektem rozbudowy sieci kanalizacyjnej, zainteresowanych podłączeniem do sieci i wykonaniem przyłącza przez firmę realizującą budowę sieci kanalizacyjnej zapraszamy do podpisania umowy na wykonanie przyłącza w Urzędzie Gminy Wisznice, II piętro, pok. 209 w godzinach 7.30-15.30.

 

Prace budowlane w toku, kolejny wniosek o płatność rozliczony

Po upływie pierwszego półrocza 2010 r. mina Wisznice złożyła kolejny wniosek o płatność w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice”. Tym razem wydatki obrazujące postęp prac wyniosły aż 3 654 557,55 PLN. Refundacja w wysokości 2 979 007,08 PLN wpłynęła na konto gminy.

Budowa sieci  kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice” zbliżają się ku końcowi. Wykonawcy obu zadań utrzymują równomierne tempo prac, co zapewnia ukończenie inwestycji w terminie. W związku z tym informujemy, iż prawdopodobnie od grudnia 2010 r. będzie można zawierać umowy na odbiór ścieków z nowo wybudowanych przyłączy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy Wisznice (budynek przy Straży Pożarnej - Wygoda 10), które prowadzi sprawy gospodarki komunalnej gminy.

 

Finalizacja inwestycji

Zbliżamy się do szczęśliwego zakończenia realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Wisznice”. Roboty budowlane ukończone zostały w terminie. Obecnie pracujemy nad rozliczeniem finansowym projektu. Osiągnięte efekty rzeczowe obrazują zdjęcia w naszej galerii.

Monika Mackiewicz - Drąg

eea-norway_grants

sponsorzy