Dostępny samorząd - granty

 

Przedsięwzięcie grantowe pn.: „Zwiększenie dostępności instytucji użyteczności publicznej z terenu gminy Wisznice dla osób z niepełnosprawnościami

Wartość Projektu: 234 336,00 zł

Kwota dofinansowania: 187 468,80 zł

Cel główny projektu: Nadrzędnym celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez JST oraz jednostki organizacyjne dla mieszkańców Gminy Wisznice, w tym przede wszystkim dla osób
z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

  1. Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż windy w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach.
  2. Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez montaż planów tyflograficznych, tabliczek kierunkowych oraz tabliczek na drzwiach w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach.
  3. Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez zakup przenośnych pętli indukcyjnych do Urzędu Gminy, GOPS, WTZ, ŚDS oraz GOKiO w Wisznicach.
  4. Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż systemów przywoławczych w toaletach oraz zakup krzeseł ewakuacyjnych do Urzędu Gminy, GOPS, WTZ, ŚDS oraz GOKiO w Wisznicach.

Realizacja grantu jest częścią projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/

Logo Funduszu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

sponsorzy