Atrakcyjność gminy Wisznice

Szukając literatury do publikacji trafiłam przypadkowo na pewną książkę, która opisuje konkurencyjność regionów, a w szczególności gmin. 

Autorzy analizując poszczególne kryteria określili gminę Wisznice, jako średnio atrakcyjną dla przedsiębiorstw. Z ośmiu przyjętych kryteriów - jedno osiąga najwyższą lokatę, jest to infrastruktura społeczna, czyli szkoły, opieka medyczna i socjalna. Z kolei dwa: społeczna dostępność do infrastruktury technicznej (dróg, wodociągów, kanalizacji, sieci telefonicznej itd.) oraz ocena atrakcyjności inwestycji, otrzymały drugą lokatę na 5 możliwych. W najgorszej sytuacji (ostatnie miejsce) znajduje się czynnik demograficzny, wyrażający się brakiem ludzi młodych!!! Wartości innych wskaźników, takich jak: aktywność zawodowa mieszkańców, zamożność, czy przedsiębiorczość wahają się w okolicach średniej krajowej.

Wnioski nasuwają się same - należy realizować takie działanie, aby przekonać młodych ludzi do pozostania w Wisznicach, nie wspominając o napływie z innych obszarów! Z wszelkich badań wynika, że do pełnego rozwoju Wisznic brakuje przede wszystkim - ludzi!!! Za najbardziej atrakcyjne miejsce w najbliższej okolicy uznano Białą Podlaską.

Godlewska H., Typa M., 2002, Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Monografie i Opracowania 471, SGH, Warszawa.

sponsorzy