Kluby przedszkolaka

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Wisznice zgłosiła chęć udziału w organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego projekcie "Kluby Przedszkolaka na wsi".

Celem projektu jest upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 - 5 lat we wsiach, w których nie ma przedszkoli. Projekt będzie realizowany do marca 2008 w dwóch województwach: podlaskim i lubelskim.
Po zakwalifikowaniu Wisznic do projektu, ze środków gminnych wyremontowano sale na Kluby Przedszkolaka w Szkołach Podstawowych w Polubiczach i Dołholisce i przygotowano sale w Szkołach Podstawowych w Horodyszczu i Dubicy. Wyposażenie w specjalnie zaprojektowane nowe meble i zabawki sfinansowała Fundacja. Planowane są dalsze zakupy materiałów edukacyjnych i wyposażenia sal dla dzieci.
Od marca 2007 r. na terenie naszej gminy działają cztery Kluby Przedszkolaka, które mieszczą się przy Szkołach Podstawowych w Horodyszczu, Dołholisce, Dubicy i Polubiczach.
Zajęcia w Klubach są przeznaczone dla dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu gminy, są w pełni nieodpłatne i trwają 15 godzin tygodniowo. Stałą pomoc w prowadzeniu zajęć zapewniają rodzice, których udział i zaangażowanie stanowi bardzo ważny element projektu.
Nauczyciele muszą posiadać wykształcenie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej i przejść 100 - godzinne szkolenie przygotowujące do pracy w Klubach. Dodatkowym wsparciem dla nauczycieli są konsultacje psychologa oraz logopedy dojeżdżających do Klubów. Konsultacje specjalistów będą dostępne także dla rodziców.

Opinie rodziców wskazują jak ważną rolę spełniają zajęcia edukacyjne w wieku przedszkolnym. W klubie prowadzone są zajęcia, które aktywizują różne obszary aktywności dziecięcej. Dzieci poznają i odkrywają. Mają kontakt z literaturą, słowem, pismem. Prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe. Dziecko poznaje świat przede wszystkim w zabawie. Żywioł zabawy niesie radość i tą radość możemy zobaczyć w każdym dziecku z naszego klubu.
Zadowolenie dzieci z uczestnictwa w zajęciach klubu jest współmierne z zadowoleniem rodziców którzy wykazują ogromne zainteresowanie realizacją powyższego programu.
Dotychczasowe obserwacje, opinie rodziców stanowią potwierdzenie ogromnej roli, jaką odgrywają Kluby Przedszkolaka w kształceniu małych dzieci. Gwarantują nie tylko prawidłowy rozwój psychoruchowy, ale przede wszystkim zapewniają lepszy start w dalszej nauce szkolnej oraz procentują w przyszłym życiu zawodowym i osobistym.
Miejmy tylko nadzieję, że środki finansowe pozwolą nam na ciągły rozwój tejże działalności edukacyjnej.

Koordynator projektu
Andrzej Nuszczyk

sponsorzy