Współpraca z Gminą Gierszony

W dniu 30 kwietnia 2007 r. w Gierszonach - gminie z Obwodu Brzeskiego na Białorusi - została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Wisznice i Gminą Gierszony. Sygnatariuszami umowy są wójtowie gmin: - Piotr Dragan i Michaił Iwanowicz Łogwinko.

Umowa zakłada współpracę w dziedzinie kultury i sportu (organizowanie imprez sportowych na szczeblu szkół obu krajów, jak również zawodów sportowo - pożarniczych), oświaty (inicjowanie kontaktów pomiędzy szkołami, organizowanie wspólnych olimpiad sportowych), ochrony środowiska (wymiana informacji o środowisku naturalnym, rozwój edukacji ekologicznej), rolnictwa (wymiana informacji w zakresie technologii uprawy użytków rolnych i hodowli zwierząt, zakupu produktów rolnych ich przetwarzania). W ramach tejże współpracy pomiędzy Gminą Wisznice a Gminą Gierszony planowana jest także wymiana młodzieży oraz wymiana pracowników samorządowych w celu przepływu wzajemnych osiągnięć i doświadczeń z różnych dziedzin. W ramach wzajemnej współpracy gminy będą się także nawzajem wspierać w staraniach o fundusze Unii Europejskiej na rozbudowę infrastruktury.

sponsorzy