W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE RODO (Dz. Urz. UE L 119/1) informujemy, że zostały zmienione wzory oświadczeń rolników o stratach.

Aktualne wzory:

1. Oświadczenie o stratach

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe  przed burzami dla WSZYSTKICH województw. Uwaga na silny wiatr i obfite opady deszczu, które mogą prowadzić do podtopień. Możliwe jest także formowanie się trąb powietrznych. Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności.

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+  na kolejny okres świadczeniowy 2018/2019  będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej natomiast od dnia 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Wisznice (II piętro hol).

  1. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
  2. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30listopada tego roku.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do dnia 31 października ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia.
  4. W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 listopada do dnia 30 listopada ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  5. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informujemy, że wnioski o świadczenie dobry start 300 dla ucznia można składać od dnia 01.07.2018 r.w formie elektronicznej  przez  portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,  natomiast w formie papierowej od dnia 01.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznice (drugie piętro hol wejście od ulicy Fabrycznej).

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku  przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Świadczenie DOBRY START 300 dla ucznia

- przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego:

rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo wychowawczych, osobom uczącym się.

  - przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,

przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

- przysługuje także w przypadku:

ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia  1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.

14 czerwca minął termin składania prac w konkursie plastycznym "Moja Niepodległa", który samorząd Gminy Wisznice organizował wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Oświaty w Wisznicach. Urząd Gminy informuje, iż w konkursie wzięło udział 57 prac, wszystkie prace uczniowie dostarczyli zgodnie z terminem określonym w regulaminie. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród uczniom, których prace według komisji konkursowej okażą się być najlepszymi odbędą się we wrześniu. W listopadzie natomiast zorganizowana zostanie wystawa wszystkich prac konkursowych, której towarzyszyć będą obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie!

Urząd Gminy Wisznice zawiadamia wszystkich rolników zamieszkujących teren gminy, iż w związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pracy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Urząd Gminy Wisznice informuje mieszkańców Wisznic i Wygody, którzy zadeklarowali chęć wymiany wodomierzy o ustalonych terminach wymiany.

18.06.2018 - Wygoda
19-20.06.2018 - II termin Wisznice

Projekt „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wisznice” współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa.

Miłośników i fanów piłki nożnej serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania reprezentacji narodowej.