Otwarty konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Otwarty konkurs na wybór partnera/partnerów do opracowania i realizacji projektu przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne (typ projektu nr 3) Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej. Konkurs otwarty nr FELU.08.05-IZ.00-003/24.

Gmina Wisznice działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne (typ projektu nr 3) Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej. Konkurs otwarty nr FELU.08.05-IZ.00-00/24, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Wisznice

Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 12.06.2024 r. do 04.07.2024 r. do godz. 9:00.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Wisznice (Liderem projektu) oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy Wisznice:  http://www.wisznice.pl

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór partnera do projektu
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
pocztą lub osobiście
w terminie od 12.06.2024  roku do 04.07.2024  r. do godz. 9:00 na adres: Gmina Wisznice,
ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice. (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane
z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Wisznice,
ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Zał. 1 Regulamin konkursu

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 3 Wzór umowy partnerskiej

sponsorzy