Raport o stanie Gminy Wisznice za 2023 r.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

W związku z powyższym Urząd Gminy Wisznice podaje do wiadomości Mieszkańców Raport o stanie Gminy Wisznice za 2023 rok. Informujemy także, iż w czerwcu odbędzie się Sesja Rady Gminy Wisznice, w porządku najbliższego posiedzenia wysokiej rady zaplanowana będzie debata nad Raportem o stanie Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w sprawie w/w raportu zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Wisznice. Zgłoszenie winno być poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zainteresowany zgłoszenie składa najpóźniej w dniu poprzedzający dzień, na który zwołana została sesja, podczas której przedstawiony ma być raport. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

RAPORT DO POBRANIA

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE

sponsorzy