NOWI SOŁTYSI WYBRANI!

W dniach 18-19 maja we wszystkich sołectwach Gminy Wisznice odbyły się wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich według zasad zapisanych w statutach sołeckich. Mieszkańcy sołectw wybierali swoich przedstawicieli w wyborach tajnych, a wyborom towarzyszyła wysoka frekwencja Mieszkańców. Nowo wybranym sołtysom gratulujemy. Dziękujemy również Mieszkańcom za zaangażowanie i chęć uczestnictwa w wydarzeniu niezwykle ważnym dla rozwoju nie tylko poszczególnych miejscowości, ale i całej gminy.

Sołtysami w poszczególnych miejscowościach zostali:

sponsorzy