Powszechny Spis Rolny 2010

spis_rolny Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach od 1 września – 31 października 2010r.

Wcześniej – w dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrzowie przeprowadzą obchód przedspisowy, w czasie którego zweryfikują listę gospodarstw rolnych.

W spisie informacje będą zbierane według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 2400, a niektóre pytania będą dotyczyć okresu 12 miesięcy poprzedzających spis tzn. od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. W badaniu pełnym  zostaną zebrane dane z gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, a także z gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich powyżej określonych progów. Gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych mniejszej niż 1 ha, nieprzekraczające określonych progów, a także takie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej, będą objęte badaniem reprezentacyjnym. Dodatkowo w wybranych gospodarstwach zostanie przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej.

Od poprzedniego spisu minęło 8 lat. PSR 2010 będzie pierwszym spisem przeprowadzonym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Niezwykle istotne jest, że będzie on przeprowadzony w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym we wszystkich państwach członkowskich UE. Porównywalne dane ze spisów mają dla Komisji Europejskiej podstawowe znaczenie z uwagi na wykorzystanie ich dla potrzeb planowania i realizacji wspólnej polityki rolnej. Powszechny Spis Rolny w połączeniu z informacjami zebranymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w 2011 r., da odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. zatrudnienia w rolnictwie, starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, czy wpływu rolnictwa na środowisko. Pozwoli on na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu Polski do UE oraz na porównanie pozyskanych informacji z danymi o gospodarstwach rolnych z innych państw należących do Unii Europejskiej.

Celem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 jest:

 • zgromadzenie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, tj. zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, niezbędnej dla realizacji krajowej, regionalnej, lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
 • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie od ostatniego spisu w 2002 r., w tym przemian po przystąpieniu Polski do UE,
 • dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską,
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i in.),
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych do różnych badań z zakresu rolnictwa, które będą prowadzone w kolejnych latach.

W spisie zostaną zebrane następujące informacje:

 • ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego – uwzględniająca cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego (m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury własnościowej użytków rolnych, działalności rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym),
 • użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów – informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w podziale na kategorie użytkowania oraz o powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych,
 • zwierzęta gospodarskie – liczebność i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków,
 • ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz o liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,
 • zużycie nawozów – dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,
 • pracujący w gospodarstwie rolnym – informacje o wielkości i strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),
 • struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą wyłącznie procentowego udziału w łącznych dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu: prowadzenia działalności rolniczej (w tym płatności do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich), pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł niezarobkowych,
 • metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich.

Podstawą prawną do przeprowadzenia spisu jest ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 126, poz. 1040). Osoby przekazujące dane o gospodarstwach rolnych są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie określonym
w ustawie (art. 9 ust. 5 ww. ustawy). Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne  przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

W Powszechnym Spisie Rolnym 2010 nie będą wykorzystywane formularze papierowe. Dane będą zbierane wyłącznie w formie elektronicznej. Rachmistrze będą korzystać z urządzeń typu hand held (terminali mobilnych), na których będą wypełniać formularz elektroniczny.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez respondenta, dane wprowadzone do formularza elektronicznego na terminalu mobilnym będą szyfrowane. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu go przez rachmistrza wszystkie dane dotyczące gospodarstwa rolnego zostaną niezwłocznie przesłane do zbiorczej bazy danych spisowych Głównego Urzędu Statystycznego i usunięte z urządzenia rachmistrza.

W trakcie prowadzenia obchodu przedspisowego i spisu rachmistrz spisowy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem (legitymacją rachmistrza) zawierającym:

 • zdjęcie,
 • imię i nazwisko rachmistrza,
 • pieczęć urzędu statystycznego,
 • pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

Legitymacja ważna jest tylko z dowodem osobistym.

Rachmistrzami spisowymi w Gminie Wisznice są następujące osoby:

 • Dragan Radosław,
 • Mazurek Brygida,
 • Olszewski Grzegorz,
 • Pajczuk Agnieszka,
 • Sokołowska Katarzyna,
 • Stawecka Agnieszka.

PSR 2010 daje również możliwość „samospisania się”. W tym celu należy wejść na stronę http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl i postępować z zawartymi tam instrukcjami.

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie, ponadto objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w artykule 10 ustawy o statystyce publicznej.

Osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników spisu rolnego są obowiązane do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia.

Prace związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na terenie Gminy Wisznice nadzoruje i koordynuje Gminne Biuro Spisowe:

 1. Gminny Komisarz Spisowy – Piotr Dragan – Wójt Gminy Wisznice
 2. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Krzysztof Bartkowski – Sekretarz Gminy Wisznice
 3. Lider Gminny – Bożena Stańko – Podinspektor UG Wisznice,
 4. Członkowie Gminnego Biura Spisowego – Jolanta Sokołowska, Dorota Wortolec – Inspektorzy UG Wisznice.

Gminne Biuro Spisowego ma siedzibę w Urzędzie Gminy Wisznice.

Zapraszam do zapoznania się z ulotkami GUS na temat PSR 2010.

{phocadownload view=file|id=68|text=Informacje ogólne|target=b}

{phocadownload view=file|id=69|text=Samospis|target=b}

Aneta Maciejuk (opracowanie na podst. materiałów GUS)

sponsorzy