Poszukujemy informatyka

Wójt Gminy Wisznice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Wisznice na stanowisko informatyk.
Określenie stanowiska urzędniczego:

 • Stanowisko: Informatyk
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat
 • Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

 1. Zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów
 2. Zarządzanie i administrowanie istniejącą siecią komputerową oraz urządzeniami sieciowym
 3. Przeglądy i konserwacja sprzętu komputerowego
 4. Instalowanie systemów i programów komputerowych, wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych Windows
 5. Wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem,
 6. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych,
 7. Wdrożenie oraz aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 8. Administrowanie stroną internetową gminy Wisznice,

2. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe z co najmniej średnim informatycznym
 2. Min. 3-letni staż pracy
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka
 5. Znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi

3. Wymagania pożądane

 1. Bardzo dobra znajomość systemu Windows
 2. Znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu
 3. Znajomość zagadnień z zakresu elektronicznej administracji

4. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. Wypełniony kwestionariusz osobowy,
 5. Kserokopie świadectw pracy,
 6. Referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 9. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 26 stycznia 2011 r. pod adresem :

Urząd Gminy Wisznice

ul. Rynek 35

21-580 Wisznice

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka - w Urzędzie Gminy Wisznice”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.wisznice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Wisznice przy ul. Rynek 35.

Zapraszamy do składania aplikacji.

Aneta Maciejuk

sponsorzy