Podatki i opłaty lokalne

Zwrot podatku - olej napędowy

Karta informacyjna KI.FN-P-01

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Formularze:

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych - de minimis

Karta informacyjna KI.FN-P-02

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy de minimis (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

Formularze:

 • F.FN-P-02/01
  Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy de minimis (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)
 • F.FN-P-02/02
  Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)
 • F.FN-P-02/03
  Podstawowe informacje o przedsiębiorcy niezbędne do udzielenia pomocy de minimis

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych

Karta informacyjna KI.FN-P-03

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

Formularze:

 • F.FN-P-03/01
  Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, do której nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

Udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym

Karta informacyjna KI.FN-P-04

Udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowiących pomoc publiczną

Formularze:

 • F.FN-P-04/01
  Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowiących pomoc publiczną
 • F.FN-P-04/02
  Zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją w gospodarstwie rolnym
 • F.FN-P-04/03
  Informacja dotycząca podmiotu ubiegającego się o pomoc
 • F.FN-P-04/04
  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowaną inwestycję
 • F.FN-P-04/05
  Oświadczenie nabywcy gruntów

Zgłoszenie obowiązku podatkowego od środków transportowych

Karta informacyjna KI.FN-P-05

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Formularze:

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych

Karta informacyjna KI.FN-P-06

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

Formularze:

Wymiar podatku

Karta informacyjna KI.FN-P-07

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Formularze:

Stwierdzenie nadpłaty podatku

Karta informacyjna KI.FN-P-09

Stwierdzenie nadpłaty

Formularze:

 • F.FN-P-09/01
  Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
 • F.FN-P-09/02
  Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
sponsorzy