Klub Seniora

Zajęcia z rękodzieła w Klubie Seniora w Wisznicach

Od stycznia 2020 r. Seniorzy mają możliwość uczęszczać na zajęcia z rękodzieła w  ramach projektu „Aktywni  i Sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”. Z powodu pandemii działalność Klubu Seniora była zawieszona w okresie 12.03.2020 – 12.06.2020 r. Po przerwie większość zajęć została wznowiona, w tym z rękodzieła. Seniorzy od czerwca pracowali z techniką decoupage. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem ozdabiali zakładki do książek, zawieszki oraz różnego rodzaju butelki i słoiki. W planach jest również ozdabianie tą techniką bombek bożonarodzeniowych i innych ozdób świątecznych. Uczestnicy często sami wychodzą z inicjatywą co chcą robić na zajęciach.

Zajęcia w Klubie Seniora skierowane są do osób starszych, w tym niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Seniorzy często mają ograniczony dostęp do  tego typu zajęć czy warsztatów. Dodatkowo zdarza się, że mieszkają sami. Celem projektu jest zwiększenie aktywnego udziału Seniorów w życiu społecznym oraz dostęp do przestrzeni publicznej. Seniorzy mają możliwość „wyjść z cienia”, ciekawie spędzić czas wolny oraz rozwijać swoje zainteresowania oraz umiejętności. Spędzanie czasu w gronie znajomych i rówieśników także pozytywnie wpływa na integrację i samopoczucie.

Projekt realizowany przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wytyczne dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych

Możesz to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu chronimy siebie i innych. Osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody          i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 2 m odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu                     i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

W zakresie ogólnych warunków sanitarnych w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 przy organizacji pracy oraz prowadzenia zajęć w Klubie Seniora w Wisznicach:

 1. Zaleca się zakaz wstępu na teren obiektu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności;
 2. Poinformowanie uczestników oraz pracowników o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ewentualnie za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne).
 3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych do prowadzenia zajęć, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt       z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
 4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych.
 5. Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego oraz dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczne jest dezynfekowanie ich po każdym użyciu.
 6. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników, personelu i dostawców, po uprzednim uzyskaniu ich zgody, a także dezynfekcja rąk przy wejściu na teren placówki.
 7. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z uczestnikami.
 8. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, który nie można poddać czyszczeniu lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (maty, kijki do nordic-walking, itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu.
 9. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi kontakt poszczególnych grup.
 10. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
 11. Korzystanie z posiłków winno być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł i klamek. Wielorazowe naczynia – jeśli są używane – należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze nie niższej niż 60℃ lub opłukiwać wrzątkiem o temperaturze nie niższej niż 90℃ .
 12. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę (uczestnicy i personel merytoryczny)*.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych.

Nie należy sumować powierzchni sal i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

 1. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników powinny wynosić min. 1,5 m.
 2. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 3. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, między zajęciami, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
 5. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, które utrudnią stykanie się ze sobą poszczególnych grup (np. różne godziny zajęć).
 6. Należy unikać organizowania większych skupisk uczestników w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 7. Jeżeli uczestnik przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min, 2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

W ramach prowadzonych zajęć rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego.

Zajęcia w Klubie Seniora zawieszone

W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego zajęcia w Klubie Seniora w Wisznicach zastały tymczasowo zawieszone do 24 maja 2020 r. w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zajęcia w Klubie Seniora odwołane

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii zajęcia w Klubie Seniora w Wisznicach odwołane są do 10 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora

W Wisznicach został utworzony Klub Seniora w ramach projektu „Aktywni  i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” realizowany przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany jest okresie 01.08.2019 r. – 31.12.2021.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 35 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wisznice poprzez utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora w Wisznicach, oferujące zajęcia adekwatne  do  potrzeb  i  oczekiwań  osób  starszych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości oraz dostępności usług społecznych, świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanych w środowisku lokalnym, przyczyniając się do zwiększenia aktywności oraz poprawy jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Projekt „Aktywni  i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny” daje Seniorom możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym oraz dostęp do przestrzeni publicznej. Ze względu na znaczną odległość do większych ośrodków duża część osób starszych, w tym niepełnosprawnych i niesamodzielnych, ma ograniczony dostęp do tego rodzaju form aktywności jak i porad prozdrowotnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy społecznej powstał Klub Seniora, gdzie jest możliwość spędzenia czasu wolnego i zapewnienia rozwoju zainteresować, pasji oraz podnoszenia kompetencji poprzez różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, a aktywny udział w zajęciach ruchowych  pomoże utrzymać sprawność fizyczną.

Również poradnictwo prozdrowotne ma istotne znaczenie w codziennym życiu Seniorów. Zajęcia grupowe oraz indywidualne z psychologiem, kosmetyczką, dietetykiem oraz podologiem pomogą zachować dobre samopoczucie, komfort psychiczny oraz zdrowie. Dostęp do tego typu konsultacji jest niekiedy ograniczony ze względu na brak takich ofert na terenie wiejskim oraz możliwości finansowe.         

Jesienią 2019 r. został przeprowadzony remont pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach, które zostały zaadaptowane na Klub Seniora. Do dyspozycji Seniorów są dwie sale, łazienka oraz kuchnia. Zostały zakupione stoły i krzesła, zestaw wypoczynkowy, sprzęt sportowy do zajęć ruchowych oraz wyposażenie i asortyment do innych zajęć m. in. z rękodzieła oraz brydża. W celu dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych został zakupiony schodołaz wyposażony w wózek inwalidzki.

W styczniu 2020 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w Klubie Seniora – zajęcia ruchowe na basenie, muzyczne, z rękodzieła oraz warsztaty literackie i IT. Seniorzy mogą skorzystać także z poradnictwa grupowego i indywidualnego – psycholog czy kosmetyczka. Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem, a prowadzący starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników. W takcie zajęć i warsztatów do dyspozycji Seniorów jest serwis z kawą i herbatą.

W najbliższych tygodniach planowane jest rozpoczęcie kolejnych zajęć ruchowych takich jak pilates/joga/gimnastyka, nortic walking i rajdy rowerowe a także warsztaty kulinarne oraz poradnictwo prozdrowotne grupowe i indywidualne – dietetyk i podolog.

Istotnym elementem integracji osób starszych, zachowania przekazu międzypokoleniowego oraz zwiększenia aktywności Seniorów jest również udział w spotkaniach okolicznościowych oraz rożnego rodzaju wyjazdach kulturalnych i rekreacyjnych. W grudniu 2019 r. zostało zorganizowane spotkanie wigilijne, na którym obecnych było 35 uczestników projektu. Obecni byli również zaproszeni goście – ksiądz Dziekan Jan Pieńkosz, Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan oraz Zastępca Wójta Krzysztof Biełuszka. Kolejne trzy spotkania odbyły się w styczniu 2020 r. z okazji m. in. Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy mieli możliwość spotkać się i porozmawiać w swoim gronie przy poczęstunku, a także pośpiewać i potańczyć. Natomiast w lutym został zorganizowany wyjazd dla uczestników Klubu Seniora do Warszawy do Teatru Komedia na sztukę „Atrakcyjna Wdowa”.

Kolejne spotkania i wyjazdy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

Podkategorie

sponsorzy