Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy

Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy

 

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej, poniżej przedstawiamy Ostateczną Listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

 


 

Wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ramach projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (10.11.2020 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ramach projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”

Informujemy jednocześnie, że pisma o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia finansowego  zostaną do Uczestniczek/Uczestnikow projektu wysłane mailowo zgodnie z § 2 ust. 14. Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostaje utworzona rezerwa finansowa w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości planowanych do udzielenia w ramach projektu. Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały przyjęte do dofinansowania w wyniku ich ponownego rozpatrzenia.

Po procedurze odwoławczej od oceny merytorycznej zostanie sformułowana ostateczna lista wyników.

LISTA WSTĘPNA DOTACJA

 


 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE DOLINY ZIELAWY”

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od 30.09.2020r. do 16.10.2020r. przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w bloku szkoleniowo-doradczym.

Wnioski będą przyjmowane zarówno u Lidera projektu (Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21 - 580 Wisznice) jak i Partnera projektu (Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju,  ul. Księcia Witolda 19, lok. 24 (III piętro),  21-500 Biała Podlaska) w godz. 8.30 – 15.30.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały  lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w dokumentach. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy” lub „-”. Pozostawienie pustych pól w dokumencie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Poniżej ponownie zamieszczamy wzory dokumentów.

Przypominamy że środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci:

-Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 49 Uczestników Projektu  w wysokości do 27 126,48 zł netto.

-Wsparcia pomostowego – w wysokości 1 600,00 zł/m-c netto dla 49 osób (wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności.)


Uwaga! Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Pliki do pobrania:

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O NIEKWALIFIKOWALNOŚCI VAT

BIZNESPLAN

 


Ruszyły szkolenia w ramach projektu "Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy"

 


Wyniki procesu rekrutacji (po odwołaniach) do projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy

Uprzejmie informujemy o ostatecznych wynikach procesu rekrutacji (po odwołaniach) do projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy"

Załączniki:

Ostateczna lista osób pracujących

Ostateczna lista osób bezrobotnych


 

Wyniki procesu rekrutacji (I i II etap) do projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy"

Uprzejmie informujemy o wynikach procesu rekrutacji (I i II etap) do projektu „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy"
 
Poniżej zamieszczamy wyniki z procesu rekrutacji – listy rankingowe formularzy Rekrutacyjnych. Do Udziału w Projekcie zakwalifikowało się 60 osób (54 osoby z listy osób bezrobotnych/biernych zawodowo oraz 6 osób z listy osób pracujących/odchodzących z rolnictwa)
 
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników § 3 od decyzji zatwierdzającej Listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu można odwołać się w ciągu 5 dni kalendarzowych.
 
Ostateczna Lista Rankingowa zostanie podana po zakończeniu procedury odwoławczej.
 
W sprawie wyników oceny prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: tel. 724-600-303
 
 
 

Projekt: „Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”

Nazwa  programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Wartość  projektu: 2 815 275,35 PLN

Kwota  dofinansowania:  2 674 511,58 PLN

Okres realizacji: 1.09.2019 – 31.07.2021 r.

Cel: Projekt zakłada przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 49  z nich.

Zakres projektu:

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

  1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  2. aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  3. bb) kobiety,
  4. cc) osoby z niepełnosprawnościami,
  5. dd) osoby długotrwale bezrobotne,
  6. ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

  1. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e),
  2. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  3. osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

 

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci:

Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 49 Uczestników Projektu  w wysokości do 27 126,48 zł netto.

Wsparcie pomostowe:

Wsparcie pomostowe – w wysokości 1 600,00 zł/m-c netto dla 49 osób (wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności.)

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA

KARTA OCENY FR

DORADCA ZAW. OPINIA

MINIMALNY ZAKRES OCENY BIZNESPLANU

ZAŁ. 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZAŁ. 2 WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁ. 3 BIZNESPLAN

ZAŁ. 4 KARTA OCENY BIZNESPLAN

ZAŁ. 5 KARTA OCENY POMOSTOWE

ZAŁ. 6 UMOWA DOTACJA I WSPARCIE POMOSTOWE

ZAŁ. 7 ROZLICZENIE DOTACJI

ZAŁ. 8 ROZLICZENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

sponsorzy