Świadczenia z pomocy społecznej

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Wisznice i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach. Zgłoszenia może dokonać również Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Wisznice nr 70 z dnia 20 lutego 2012r., zmienionego Zarządzeniem nr 167 z dnia 5 grudnia 2013r., zmienionego Zarządzeniem nr 69 z dnia

sponsorzy