Gram w zielone! - montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice

 

Tytuł projektu: „Gram w zielone! - montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie    Wisznice”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: Wsparcie wykorzystania OZE.

Wartość Projektu: 2 520 532,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 161 670,00 zł

Cel główny: Celem realizacji planowanej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Wisznice. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienia się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Dlatego też, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

Najważniejsze zadania: Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych. Planowana łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w Gminie Wisznice wyniesie 169 szt. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Panele fotowoltaiczne będą instalacjami typu on -grid, czyli energia zużywana będzie na bieżąco, a ewentualne nadwyżki prądu trafią do zakładu energetycznego.

Grupą docelową są mieszkańcy gminy Wisznice (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety oraz w uzupełniających zapisach.

Przewidywane rezultaty:

  1. Dodatkowa moc wytwarzania energii odnawialnej - 0,49 MW
  2. Produkcja energii elektrycznej- 172,71 MW/rok.
  3. Spadek emisji CO 2 - 140,24 Mg/rok.
  4. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej- 169 szt.
sponsorzy