Rozwój infrastruktury usług społecznych w gminie Wisznice

 

Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury usług społecznych w gminie Wisznice”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 13.2 Infrastruktura usług społecznych

Wartość Projektu: 535 382,68 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 528 182,27 zł

Kwota dofinansowania: 342 332,76 zł

Cel główny:  zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w gminie Wisznice poprzez wsparcie infrastruktury do ich sprawnego i efektywnego świadczenia.

Cele szczegółowe: zapewnienie odpowiednich warunków do świadczenia wysokiej jakości aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Wisznice, dostosowanie oferty usług społecznych do potrzeb obecnych i potencjalnych odbiorców, rozwój środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminie Wisznice.

Najważniejsze zadania: zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach (meble, sprzęt ICT/RTV i AGD, sprzęt do rehabilitacji i aktywizacji ruchowej), modernizacja łazienek, wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup i montaż klimatyzacji oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku – wykonanie utwardzeń, nasadzenia zieleni, budowa osłony śmietnika i zadaszenia na rowery, instalacja monitoringu oraz budowa altan rekreacyjnych.

Przewidywane produkty i rezultaty:

  1. Liczba wspartych instytucji świadczących środowiskowe formy wsparcia w miejscu zamieszkania – 1 szt.
  2. Liczba przebudowanych obiektów świadczących usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 szt.
  3. Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach: 20 osób
  4. Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach: 30 osób

www.mapadotacji.gov.pl

sponsorzy