Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wisznice

Tytuł projektu: „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wisznice”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa

Wartość Projektu: 3 600 000,00 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 2 903 422,77 zł

Kwota dofinansowania: 2 467 909,35 zł

Cel główny:  podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody potnej oraz oczyszczania ścieków w gminie Wisznice.

Cele szczegółowe: zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Wisznice do nowoczesnej infrastruktury zaopatrzenia w wodę oraz zwiększenie dostępności mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury oczyszczania ścieków.

Najważniejsze zadania: przebudowa ujęcia wody w Horodyszczu, budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w aglomeracji Wisznice, budowa sieci i przyłączy wodociągowych, modernizacja przepompowni ścieków na istniejącej sieci kanalizacyjnej, wymiana wodomierzy wraz z zakupem osprzętu do zdalnego odczytu liczników, zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi interesantów on-line.

Przewidywane produkty i rezultaty:

  1. Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt.
  2. Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 2,267 km
  3. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 3,374 km
  4. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 1969 os.
  5. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 1769 os.

www.mapadotacji.gov.pl

sponsorzy