Czysta energia w Dolinie Zielawy

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytet/Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku

Wartość Projektu: 9 999 278,48 PLN

Kwota dofinansowania: 8 499 386,70 PLN

Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru turystycznego Dolina Zielawy, poprzez rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Zakres projektu:

Pomysł realizacji przedsięwzięcia „Czysta energia w DOLINIE ZIELAWY" wynikł z konieczności zadbania o stan środowiska przyrodniczego oraz potrzeby uniezależnienia systemów grzewczych od jednego źródła ciepła wykorzystującego tradycyjne źródła energii poprzez zastosowanie alternatywnej instalacji wykorzystującej energię słoneczną.

Realizacja przedsięwzięcia opiera się na montażu kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych zlokalizowanych na terenie pięciu gmin z dwóch powiatów: bialskiego i parczewskiego: Wisznice, Rossosz, Sosnówka oraz Podedwórze i Jabłoń.

Montaż kolektorów słonecznych ograniczy wykorzystanie energii cieplnej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł na rzecz energii odnawialnej. Zasada działania instalacji solarnej polegać będzie na tym, że kolektor solarny zamieni promieniowanie słoneczne na ciepło. Takie rozwiązanie przyczyni się nie tylko do zmniejszenia kosztów związanych z wytwarzaniem ciepła, ale również do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszy ryzyko zachorowań mieszkańców na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska. Łącznie zostanie zamontowanych 925 zestawów solarnych. Wg szacunkowych obliczeń z ciepłej wody z kolektorów będzie korzystało ponad 4 000 osób w domach prywatnych i ponad 2 200 w obiektach instytucji publicznych. Docelowo w 2012 r. będzie funkcjonowało 2 941 jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego, a ich całkowita moc wyniesie 4,26 MW.

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 

W dniu 25 sierpnia 2010 r. Wójt Gminy Wisznice wraz ze Skarbnik Gminy podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Czysta energia w Dolinie Zielawy", na którego realizację Gmina Wisznice otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 8,5 mln zł (85% wartości projektu) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Liderem tego projektu jest gmina Wisznice, rolę partnerów pełnią gminy Sosnówka, Rossosz, Jabłoń i Podedwórze.

Gmina Przyszłości 2010

Gmina Wisznice została laureatem konkursu „Gmina Przyszłości 2010", który został ogłoszony i zrealizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol Kibicuje Klimatowi". Nasza aplikacja została wyróżniona w kategorii ekologia za projekt „Czysta energia w Dolinie Zielawy". W nagrodę otrzymaliśmy dyplom oraz publikację w Rankingu Dobrych Praktyk.

Ranking dobrych praktyk to publikacja, której celem jest popularyzacja przyjaznych środowisku i człowiekowi rozwiązań energetycznych oraz prezentacja najlepszych proekologicznych i prospołecznych inicjatyw podejmowanych przez polskie Gminy. Dobre praktyki zostały wyselekcjonowane w oparciu o zgłoszone przez gminy projekty w konkursie „Gmina przyszłości", organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi", którego inicjatorem jest firma Gaspol S.A.

Projekty można było zgłaszać w dwóch kategoriach: ekologia – projekty związane z wykorzystaniem nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań energetycznych, w tym opartych o odnawialne źródła energii oraz społeczeństwo – projekty kształtujące dobry klimat wśród lokalnej społeczności, decydujące o jej zrównoważonym rozwoju.

Poniżej przedstawiamy dyplom przyznany Gminie Wisznice oraz prezentację gminy z Podręcznika Dobrych Praktyk.

{phocadownload view=file|id=332|text=Dyplom|target=s}

{phocadownload view=file|id=333|text=Dobre praktyki|target=s}

Postępowanie przetargowe

Od dnia podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie projektu „Czysta energia w Dolinie Zielawy" lider projektu – gmina Wisznice oraz partnerzy rozpoczęli pracę nad opracowaniem i ogłoszeniem przetargu.

Wsparcia merytorycznego przy opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielały wybitne autorytety w zakresie OZE, m. in. prof. dr hab. Jan Olchowik z Politechniki Lubelskiej – ekspert w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł energii.

Przetarg został ogłoszony w dniu 23 lutego 2011 r. O wyborze dostawcy decydowała najniższa cena – oferenci musieli zmieścić się w kwocie 9 999 278,48 zł. Ponadto równie ważnym czynnikiem było zagwarantowanie dostawy i montażu urządzeń solarnych o najwyższej jakości – spełniających wymagania polskiej normy jakości i posiadających certyfikat Solar Keymark (lub równoważny). Oferenci musieli też wystawić 12-letnią gwarancję na kolektory i 10-letnią na zestaw.

Zainteresowanie wirtualne postępowaniem przetargowym było bardzo duże – odnotowaliśmy ponad 70 pobrań dokumentów z naszej strony internetowej, jednakże do przetargu stanęły tylko 2 firmy. Po otwarciu i ocenie ofert na wykonawcę komisja przetargowa złożona z przedstawicieli z każdej z partnerskich gmin wybrała firmę PPUH RAPID z Białej Podlaskiej z ceną ofertową brutto w wysokości – 8 441.538,39 zł za całość przedmiotu zamówienia, jako wykonawcę którego zaoferowana cena jest najniższa, a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podpisanie umowy z wykonawcą

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę inwestycji została wybrana firma PPUH RAPID z Białej Podlaskiej.

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w dniu 5 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Wisznice.

Podczas tego spotkania został także przedstawiony harmonogram montażu instalacji solarnych w 5 partnerskich gminach, a rozpoczęcie prac budowlanych ustalono na II połowę kwietnia 2011 r.

Projekt „Czysta energia w Dolinie Zielawy" na konferencji w Nałęczowie

15 kwietnia 2011 r. w Nałęczowie odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi sektora energetyki odnawialnej w województwie lubelskim zorganizowana wspólnie przez posła do Parlamentu Europejskiego prof. Lenę Kolarską-Bobińską i marszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Hetmana.

Skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców i samorządowców, miała na celu przekazanie doświadczeń, jakie przy realizacji inwestycji do produkcji "zielonej" energii zdobyli Niemcy i Austriacy, przodujący przecież w Unii Europejskiej w tej branży. Stąd też obecność w Nałęczowie ekspertów z Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Biomasy i Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej.

Na konferencji z prelekcją wystąpił Wójt gminy Wisznice, prezentując uczestnikom projekt „Czysta energia w Dolinie Zielawy" jako pomysł na „zieloną energię" w gminach wiejskich. Prezentacja Wójta do pobrania poniżej.

{phocadownload view=file|id=335|text=Prezentacja - Nałęczów|target=s}

Wizyta ekipy telewizyjnej

Na początku sierpnia br. gościliśmy w Wisznicach ekipę telewizyjną z TVP Oddział w Kielcach, która nakręciła krótki reportaż o realizacji projektu „Czysta energia w Dolinie Zielawy" w ramach cyklu „Uniejów europejski". „Uniejów Europejski" to projekt realizowany przez TVP Kielce. Polega na emisji 16 odcinków mini-serialu, przedstawiającego rodzinę Funduszalskich przy ich codziennych obowiązkach oraz podróżach do miejsc, które zmieniły się dzięki Funduszom Europejskim. Rodzina mieszka w Uniejowie Europejskim (wymyślonej miejscowości) i planuje realizację projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Po każdym odcinku serialu pojawiają się szczegółowe informacje na temat możliwych do realizacji przedsięwzięć. Dodatkowo istnieje możliwość kontaktu z ekspertem, który odpowie na wszystkie pytania widzów dotyczące Funduszy Europejskich.

Odcinek z prezentacją projektu „Czysta energia w Dolinie Zielawy"

Solary z Doliny Zielawy na EcoForum 2011

W dniach 21 – 23 września 2011 r. w Lublinie miały miejsce Targi Ochrony Środowiska 2011 EcoForum EXPO. Targi były podzielone na część dla wystawców oraz na panele dyskusyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, w których brali udział eksperci Niemiec i Ukrainy, przedstawiciele ogólnopolskich organizacji pozarządowych, przedstawiciele środowiska OZE z administracji samorządowej i rządowej, a także przedstawiciele środowiska mediów.

Społeczny i ekonomiczny rozwój regionów wymaga źródeł energii. Wytwarzanie energii w odnawialnych i rozproszonych źródłach podnosi bezpieczeństwo energetyczne regionu, przynosi dochody lokalnej społeczności ale budzi także niepokój wśród osób działających na rzecz zachowania środowiska naturalnego. Uczestnicy panelu musieli odpowiedzieć na szereg trudnych pytań, m. in. czy rozproszona energetyka odnawialna to szansa czy zagrożenie dla regionów współczesnej Europy? Jaka jest rola mediów, samorządu i organizacji pozarządowych w kształtowaniu strategii rozwoju regionalnego w kontekście odnawialnych źródeł energii? Czy możliwym jest zastosowanie modelu partycypacyjnego w procesie przygotowania i wdrażania strategii Regionalnej Zrównoważonej Energetyki Odnawialnej? Co to jest „Paradoks Ekologa"? Czy Lubelszczyzna ma potencjał aby być źródłem innowacji i wypracować modelowe rozwiązania w tym zakresie? Te pytania i zagadnienia, zostały podjęte przez panel regionalnych, krajowych i europejskich ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Podczas dyskusji eksperci szukali odpowiedzi na postawione pytania oraz rozważali jak reprezentanci „ochrony środowiska", „społeczeństwa" i „ekonomii" powinni budować front na rzecz „Zrównoważonego Rozwoju". Gospodarzem panelu był Pan Robert Szlęzak, wiceprezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, a jednym z uczestników dyskusji Wójt Piotr Dragan. Ponadto podczas konferencji dobrych praktyk, zorganizowanych w ramach targów, Wójt Gminy Wisznice zaprezentował projekt „Czysta energia w Dolinie Zielawy" jako przykład rozwiązania dla samorządów w kierunku pozyskiwania i wykorzystywania energii z OZE.

{phocadownload view=file|id=334|text=Prezentacja EcoForum|target=s}

Montaż instalacji solarnych

Wykonawca powołał 5 ekip budowlanych – po jednej na każdą z gmin. W gminie Wisznice montaż kolektorów rozpoczął się w miejscowości Dubica Dolna i Dubica Górna. Następnie Wykonawca zamontował urządzenia solarne w Curynie i w Wisznicach Kolonii oraz na Wygodzie. Do końca roku 2011 także w samych w Wisznicach powinny zostać zamontowane kolektory solarne.

Wg stanu na dzień 30 października 2011 r. zaawansowanie prac na budynkach prywatnych wynosi ok. 45%, zaś na budynkach użyteczności publicznej – 100%.

Na załączonych zdjęciach prezentujemy małą próbkę dotychczas zamontowanych instalacji solarnych.

kolektory_sloneczne_01 kolektory_sloneczne_02 kolektory_sloneczne_03

kolektory_sloneczne_04 kolektory_sloneczne_05 kolektory_sloneczne_06

kolektory_sloneczne_07 kolektory_sloneczne_08 kolektory_sloneczne_09

Tomasz Gębka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_lubelskie_ue-efs_b

www.rpo.lubelskie.pl

Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru turystycznego DOLINA ZIELAWY, poprzez rozwój
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
 

sponsorzy