''Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Zielawy"

Oś priorytetowa VI : Środowisko i czysta energia,
Działanie 6.1 : Ochrona i kształtowanie środowiska,
Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne.

Liderem projektu jest Gmina Jabłoń, kwota dofinansowania wynosi 2 971 642,50 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Realizacja zadania polegać będzie na zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu pięciu gmin w powiatach bialskim i parczewskim, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych na tym terenie. Projekt obejmuje zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania skażeń chemicznych oraz 2 lekkich samochodów gaśniczych.


Dodatkowo w ramach projektu planuje się zakup zestawów komputerowych, podłączenie sieci Internet oraz budowę stron internetowych dla 5 jednostek objętych projektem. Zakupiony sprzęt pozwoli na szybszą, tańszą i skuteczniejszą komunikację między jednostkami za pomocą nowoczesnych kanałów elektronicznych (e-mail, telefonia internetowa), natomiast zbudowane strony internetowe będą służyły przekazywaniu aktualnych informacji o występujących zagrożeniach (w tym monitoringowi występujących zagrożeń), a także prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie ratownictwa, najbardziej właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz prewencji pożarów, wypadków, czy katastrof ekologicznych.


Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do zarządzania jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej tj :

- średnie samochody ratowniczo-gaśnicze - OSP Gęś (gmina Jabłoń), OSP Rossosz (gmina Rossosz), OSP Sosnówka (gmina Sosnówka), OSP Wisznice (gmina Wisznice).
- lekkie samochody gaśnicze - OSP Podedwórze (gmina Podedwórze), OSP Wisznice (gmina Wisznice).

Urząd Gminy Wisznice

 p219 0 01 01

 

 

 

sponsorzy