Akademia Sołecka

Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Wartość Projektu: 49 988,00 PLN

Kwota dofinansowania: 49 988,00 PLN

Cel: Kompleksowe przeszkolenie sołtysów i członków rad sołeckich działających w środowisku wiejskim w zakresie pracy na rzecz rozwoju miejscowości

Zakres projektu:

W ramach projektu odbędą się kompleksowe szkolenia skierowane do sołtysów i członków rad sołeckich powiatu bialskiego z następujących modułów: prawne aspekty działalności sołectw, fundusz sołecki, fundraising i pozyskiwanie sponsorów, współpraca międzysektorowa; zalety i zasady tworzenia partnerstw, udział sołectw w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zarządzanie projektami – zasady skutecznego i efektywnego zarządzania projektami, tworzenie lokalnych oddolnych inicjatyw na terenach wiejskich, negocjacje, co przyczyni się do podniesienia kompetencji, zwiększenia aktywności oraz zaangażowania społecznego sołtysów i członków rad sołeckich biorących udział w projekcie.

Aktualności:

Pliki do pobrania (regulaminy i formularz zgłoszeniowy)

Andrzej Nuszczyk

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

sponsorzy