Seniorzy na zajęciach z rękodzieła

Klub Seniora w Wisznicach utworzony w ramach projektu „Aktywni i Sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”, oferuje wiele form spędzania czasu wolnego takie jak zajęcia ruchowe, poradnictwo prozdrowotne oraz rozwijające umiejętności i zainteresowania osób starszych 60+. Jednymi z takich zajęć są zajęcia z rękodzieła. W ostatnich tygodniach Seniorzy wykonywali prace wykorzystując wiklinę papierową oraz decoupage. Sporo czasu poświęcili również na wykonywanie kartek i stroików świątecznych. Satysfakcja z własnoręcznie wykonanych prac, wspólnie spędzony czas oraz rozwijanie swoich zainteresowań jest jednym z celów projektu. Natomiast efekty pracy Seniorów na zajęciach z rękodzieła są dowodem, że w każdym wieku człowiek może nauczyć się nowych rzeczy.

Projekt realizowany w okresie 01.08.2019-31.12.2021 przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

G A L E R I A 

Zdjęcia: Klub Seniora 

 

sponsorzy