Asystent rodziny

W myśl Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej wójt/burmistrz/prezydent/ zobowiązany jest do udzielenia rodzinie wsparcia w formie współpracy z asystentem rodziny.

Asystent rodziny musi być świadomy, że współpraca rodziny z asystentem rodziny jest dobrowolna. Asystent rodziny rozpoczynając współpracę z rodziną, zobowiązany jest udokumentować tą dobrowolność podpisanym przez rodzinę oświadczeniem/zgodą.

Asystent rodziny ma wspierać rodzinę w przezwyciężaniu trudności, często bardzo licznych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej przed asystentem rodziny postawione zostało dziewiętnaście zadań (art. 15 ust.1 pkt 1-19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8)motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473);

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 oraz z 2019 r. poz. 730), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Konieczna jest współpraca asystenta rodziny z innymi instytucjami w celu wykonywania jego zadań. We współpracy z instytucjami asystent rodziny ma prawo sugerowania, podpowiadania rozwiązań, na podstawie własnej oceny sytuacji, wyciągniętych wniosków pod warunkiem, że będą one służyły dobru tej rodziny. Mądrą i odpowiedzialną współpracą można pomóc rodzinie uwikłanej w wielorakie problemy, które zwykle skutkują niewydolnością opiekuńczo- wychowawczą.

sponsorzy