Dodatek energetyczny

Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

  • posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (o dodatek energetyczny może się ubiegać osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej);
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. dla gospodarstwa domowego:

 

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł./miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł./miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96 zł./miesiąc.

 

 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej (art. 5c ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne - Dz. U. 2019, poz. 755 z późn .zm.).

sponsorzy