Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom zamieszkującym lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) spełniający kryterium metrażowe odpowiednio:


1 osoba - powierzchnia normatywna - 35 m2 (+ 30% = 45,5 m2);
2 osoby - powierzchnia normatywna - 40 m2 (+ 30% = 52 m2);
3 osoby - powierzchnia normatywna - 45 m2 (+ 30% = 58,5 m2);
4 osoby - powierzchnia normatywna - 55 m2 (+ 30% = 71,5 m2);
5 osób - powierzchnia normatywna - 65 m2 (+ 30% = 84,5 m2);
6 osób - powierzchnia normatywna - 70 m2 (+ 30% = 91 m2),
W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

sponsorzy