Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze:  zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

4) świadczenie rodzicielskie;

Dodatkami do zasiłku rodzinnego są:

1) dodatek z tytułu urodzenia dziecka;

2) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka;

4) dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

7) dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania:

 - w związku z dojazdem do szkoły z miejsca zamieszkania

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła

Próg dochodowy przy świadczeniach rodzinnych : 674,00zł. na osobę w rodzinie oraz 764,00zł. w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne i przy ubieganiu się o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Próg dochodowy przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 1.922,00zł. na osobę w rodzinie.

       W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wisznicach można ubiegać się w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

sponsorzy