Współpraca transgraniczna

Zgodnie z celami i zasadami Umowy pomiędzy Republiką Ukrainy i Rzeczypospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy podpisanej w Warszawie w dniu 18 maja 1992 roku określającej, że strony będą sprzyjać ustanowieniu i rozwojowi bezpośrednich kontaktów i współpracy między regionami, jednostkami administracyjno - terytorialnymi i miastami Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

Solidarnie z zapisami traktatu szczególna uwaga powinna być poświęcona współpracy w zakresie perspektywicznego programowania rozwoju obszarów przygranicznych (porozumienie w tej sprawie podpisano w Kijowie w dniu 24 maja 1993 roku), a także uwzględniając potrzeby rozwijania kontaktów pomiędzy mieszkańcami sąsiadujących ze sobą regionów i komunikowania się we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego w dniu 24 czerwca 2007 r. w Oziero - gminie położonej w Rejonie Miasta Kiwierce Obwodu Wołyńskiego Republiki Ukraińskiej - została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Wisznice i Gminą Oziero. Sygnotariuszami umowy są wójtowie gmin: - Piotr Dragan i Jurij Pietrowicz Bodonjuk. 

Umowa zakłada współpracę w dziedzinie kultury i sportu (organizowanie imprez sportowych na szczeblu szkół obu krajów, jak również zawodów sportowo - pożarniczych), oświaty (inicjowanie kontaktów pomiędzy szkołami, organizowanie wspólnych olimpiad sportowych), ochrony środowiska (wymiana informacji o środowisku naturalnym, rozwój edukacji ekologicznej), rolnictwa (wymiana informacji w zakresie technologii uprawy użytków rolnych i hodowli zwierząt, zakupu produktów rolnych ich przetwarzania). W ramach tejże współpracy pomiędzy Gminą Wisznice a Gminą Gierszony planowana jest także wymiana młodzieży oraz wymiana pracowników samorządowych w celu przepływu wzajemnych osiągnięć i doświadczeń z różnych dziedzin. W ramach wzajemnej współpracy gminy będą się także nawzajem wspierać w staraniach o fundusze Unii Europejskiej na rozbudowę infrastruktury.

sponsorzy