Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zgodnie z art. 11 ust. 4 i 9 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. oświadczenia o rocznej wartości brutto sprzedaży napojów alkoholowych – Urząd Gminy Wisznice pokój 107.

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 ust. 5 i 6 ustawy:

Lp.

RODZAJ

sprzedanych napojów alkoholowych

OPŁATA PODSTAWOWA

pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

OPŁATA PODWYŻSZONA

pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

O ZAWARTOŚCI

DO 4,5% ALKOHOLU ORAZ PIWA

PRZY WARTOŚCI SPRZEDAŻY

DO 37 500,- ZŁ – OPŁATA WYNOSI 525,- ZŁ/ROK

PRZY WARTOŚCI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 37 500,- ZŁ– OPŁATA WYNOSI 1,4% OGÓLNEJ WARTOŚCI SPRZEDAŻY TYCH NAPOJÓW

W ROKU POPRZEDNIM

2.

O ZAWARTOŚCI

POWYŻEJ 4,5% DO 18% ALKOHOLU (Z WYJĄTKIEM PIWA)

PRZY WARTOŚCI SPRZEDAŻY

DO 37 500,- ZŁ – OPŁATA WYNOSI 525,- ZŁ/ROK

PRZY WARTOŚCI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 37 500,- ZŁ– OPŁATA WYNOSI 1,4% OGÓLNEJ WARTOŚCI SPRZEDAŻY TYCH NAPOJÓW

W ROKU POPRZEDNIM

3.

O ZAWARTOŚCI

POWYŻEJ 18% ALKOHOLU

PRZY WARTOŚCI SPRZEDAŻY

DO 77 000,- ZŁ – OPŁATA WYNOSI

2 100,- ZŁ/ROK

PRZY WARTOŚCI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 77 000,- ZŁ– OPŁATA WYNOSI 2,7% OGÓLNEJ WARTOŚCI SPRZEDAŻY TYCH NAPOJÓW

W ROKU POPRZEDNIM

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnieść opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust.12 pkt 5 w/w ustawy.
W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy .

WZÓR OŚWIADCZENIA >>>>>>>

sponsorzy