„Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości V"

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła kolejną edycję projektu „Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości V" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku ze zbliżającą się rekrutacją do projektu, chcielibyśmy dotrzeć do jak największej grupy odbiorców i zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji o projekcie zainteresowanym osobom (w załączeniu plakat i ulotki).
Projekt skierowany jest do kobiet zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w jednym z następujących powiatów: bialski grodzki, bialski ziemski, chełmski grodzki, chełmski ziemski, hrubieszowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, opolski, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski grodzki, zamojski ziemski. Wsparciem zostaną objęte 52 kobiety, spełniające kryteria grupy docelowej: bezrobotne - zarejestrowane we właściwych powiatowych urzędach pracy, nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące się), zatrudnione (wyłącznie przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), w tym osoby w wieku do 30 lat spośród wyżej wymienionych kategorii.
W projekcie przewidziane są szkolenia, doradztwo, bezzwrotne dotacje w wysokości maksymalnie do 40 tysięcy złotych oraz wsparcie pomostowe na funkcjonowanie firmy w początkowym okresie.
Szczegółowe warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie określają dokumenty zamieszczone na stronie internetowej projektu: www.inicjatywajestkobieta.lublin.pl/ijk5/, które dostępne są również w biurze projektu oraz w okresie rekrutacji w punktach rekrutacyjnych.
Pragniemy zauważyć, że podczas realizacji (w latach 2006-2012) czterech poprzednich edycji projektu „Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości" 242 kobiety założyły własne firmy. Większość firm, dzięki otrzymanemu wsparciu merytorycznemu i finansowemu, funkcjonuje do chwili obecnej, skutecznie konkurując na rynku.
Mamy nadzieję, że projekt wpłynie na rozwój przedsiębiorczości kobiet, zamieszkujących na terenie Państwa powiatu/gminy, pomoże im założyć i prowadzić własne działalności gospodarcze, wzmacniając lokalny rynek pracy.

sponsorzy