OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wisznice (z dnia 5 marca 2015 r.)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) i uchwały nr II/5/2014 Rady Gminy Wisznice z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 17 lutego 2015r., poz.615)

Ogłaszam otwarty konkurs ofertna realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nazwa zadania:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  O G Ł O S Z E N I E

sponsorzy