SESJA RADY GMINY WISZNICE

Przewodniczący Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się II sesja IX Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej. 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 2. Debata oraz omówienie Raportu o stanie Gminy Wisznice za 2023 rok.
 3. Przedstawienie: sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji
  o stanie mienia, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz stanowiska komisji rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach,
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak i również trybu ich pobierania,
 • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wisznice,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice,
 • wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym,
 • ustalenia wysokości diet radnych Gminy Wisznice oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wisznice,
 • udzielenia Wójtowi Gminy Wisznice wotum zaufania,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wisznice z wykonania budżetu za 2023 r.,
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bialskiemu,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 r.,
 • zmian w budżecie Gminy na 2024 r.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Wisznice.

 

 

sponsorzy