WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE WISZNICE

Kadencja obecnych Sołtysów i członków Rad Sołeckich przypadająca na lata 2019 - 2024 dobiega końca. W najbliższym czasie Mieszkańcy wszystkich sołectw w Gminie Wisznice wybiorą swoich przedstawicieli na nową pięcioletnią kadencję, tj. na lata 2024-2029. Terminy wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zostały określone na podstawie Zarządzenia Nr 16/2024 Wójta Gminy Wisznice z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Wisznice na kadencje 2024-2029 i są to 18 maja - 19 maja br.

Przypominamy, iż zarówno Sołtysi jak i członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych Mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich zgłasza się bezpośrednio na zebraniach.

Zebrania w sołectwach odbędą się według poniższego harmonogramu:

sponsorzy