Zawiadomienie o zwołaniu XLI Sesji Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej. 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy i w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • w sprawie zasad gospodarowania mieniem komunalnym,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok,
  • zmian w budżecie Gminy na rok 2023.

       5. Interpelacje i zapytania.

       6. Wolne wnioski.

       7. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Wisznice.

 

sponsorzy