Gmina Wisznice liderem inwestycji w powiecie Bialskim

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kolejną edycję rankingu bogactwa samorządów. Metodologia rankingu jest prosta - jego twórcy przeliczają dochody samorządu na głowę mieszkańca, z pewnymi zastrzeżeniami, o których niżej. Gmina Wisznice w zestawieniu jest klasyfikowana w kategorii gmin wiejskich. W zestawieniu „Wspólnoty” ujętych jest 163 takich gmin. Gmina Wisznice w rankingu znalazła się na 78 miejscu, co daje 10 pozycję w województwie i 1 miejsce na podium w powiecie bialskim!

Samorząd Gminy Wisznice w latach 2019-2021 wydał średnio na inwestycje w każdym z tych lat 1786,30 zł na każdego mieszkańca. Należy zaznaczyć, iż gmina w tym czasie nie pogłębiła swojego zadłużenia. Warto dodać, iż budżet samorządu z roku na rok zwiększa się, a w 2022 r. wynosi on już ponad 34 mln. złotych.
 

 

Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się od lat. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu („zamożność”).

– Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – tłumaczą prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, autorzy rankingu.

Jest to dowód na to, że dobra współpraca pomiędzy Radą Gminy a Wójtem i całym zespołem Urzędu Gminy jest receptą na pokonywanie barier i osiąganie sukcesów.

Więcej o rankingu oraz jego wyniki tutaj:

R A N K I N G 

 

sponsorzy