Radni udzielili Wójtowi Gminy Wisznice absolutorium

Podczas XXV Sesji Rady Gminy Wisznice, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2021r., Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan przedstawił Raport o stanie Gminy za 2020r.

Przygotowany przez Wójta raport, stanowi podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady Gminy oraz pozwala ocenić skuteczność pracy samorządu.

Rada Gminy Wisznice jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wisznice, uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wisznice z wykonania budżetu za 2020 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wisznice za 2020 rok.

Serdecznie gratulujemy!

 

sponsorzy