Gmina Wisznice na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) i uchwały nrXXI/151/2020 Rady Gminy Wisznice z dnia 21 grudnia 2020r. ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 202lr. roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej dofinansowanego z budżetu Gminy Wisznice.

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Nazwa zadania: Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym

O G Ł O S Z E N I E

sponsorzy