Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice z dnia 18 lutego 2020r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytki publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019, poz. 688 z późn.zm.) art.25 ust.l i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019, poz. 1507 z późn.zm.) i uchwały nr XIII/75/2019 Rady Gminy Wisznice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2019r., poz.7593) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, finansowanego z budżetu państwa, w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

1.Rodzaj zadania:

Zadanie z pomocy społecznej.

Nazwa zadania:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

sponsorzy