Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Wisznice, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W tym roku obowiązuje nowy formularz wniosku.

Wnioski należy składać od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Wisznice w pokoju nr 105, I piętro w godz. 7:30 – 15:30. Do wniosku należy dołączyć:

1. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. Ten dokument wydaje Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek zainteresowanego.

Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 100 litrów oleju napędowego. W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł/litr oleju napędowego. W przypadku gruntów dzierżawionych należy przygotować numery działek i ich powierzchnie oraz pisemną zgodę właściciela gruntów lub oświadczenie dzierżawcy.

Ponadto informuje się, że” Limit ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku”.

W N I O S E K

DODATKOWE INFORMACJE:

    

     

 

sponsorzy